Säännöt

Säännöt on rekisteröity 23.08.2019.

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Oulun yliopiston roolipelikerho CRYO ry ja sen
kotipaikka on Oulu.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kerronnallisten pöytäpelien
harrastamista ja pelikulttuuria, ydintoimintana roolipelit.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen ja
harrastuksesta kiinnostuneille tiedotustilaisuuksia, kokouksia,
juhlia, näytöksiä, pelejä ja muuta vastaavaa toimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja, järjestää arpajaisia sekä omistaa toimintaansa
varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3§ Jäsenet
Yhdistyksen vuosijäseneksi voi liittyä jokainen täysi-ikäinen
yliopistossa opiskeleva tai muu henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja säännöt.
Ainaisjäseneksi voi liittyä jokainen täysi-ikäinen henkilö, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy
hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt
täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää
täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden
ehtoja.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu
Vuosijäseniltä perittävän liittymismaksun, ainaisjäseniltä
perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta
päättää yhdistyksen kokous. Hallitus voi hyväksyä maksujen
suorittamisen myös vastaavan arvoisena tai arvokkaampana palveluna
tai lahjoituksena.

6§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa
valitut puheenjohtaja ja neljästä viiteen varsinaista hallituksen
jäsentä. Tämän lisäksi hallituksessa voi olla varajäseniä
korkeintaan kolme kappaletta.
Hallitus pitää järjestäytymiskokouksen kahden viikon kuluessa
toimikautensa alkamisesta. Hallituksen toimikausi on sama kuin
yhdistyksen tilikausi.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen
varsinaisista jäsenistä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan
luettuna on läsnä.
Kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla
kokouksen aikana tai ennen kokousta jos kaikki hallituksen jäsenet
siihen suostuvat.
Mikäli hallituksen varsinainen jäsen ei pääse paikalle, hänen
paikkansa ottaa varajäsen. Hallituksen kokouksissa ainoastaan
hallituksen varsinaisilla jäsenillä on äänivalta. Mikäli
hallituksen varsinaisen jäsenen korvaa varajäsen, saa tämä
poissaolevan varsinaisen jäsenen äänivallan.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan
ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8§ Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on 1.1.-31.12. Tilinpäätös tarvittavine
asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta.
Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä heinä joulukuussa ja kevätkokous tammi-kesäkuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää,
tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään
kymmenesosa (1/10) tai vähintään viisitoista (15) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun
vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen
kokouksissa on jokaisella vuosi- ja ainaisjäsenellä yksi ääni.
Kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla
kokouksen aikana tai ennen kokousta, mutta tällöin on ilmoitettava
kaksi päivää ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouksen mielipiteeksi tulee se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
seitsemän vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse ja yhdistyksen
internet-sivuilla.

11§ Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien
lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Syyskokous
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi toiminnantarkastaja sekä hänelle
varatoiminnantarkastaja
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokousten
välissä on oltava vähintään kaksi viikkoa. Kokouskutsussa on
mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään
sen varat samaan tarkoitukseen.