Säännöt

Säännöt on rekisteröity 04.02.2011.

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Oulun yliopiston roolipelikerho CRYO ry ja sen kotipaikka on Oulu.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kerronnallisten pöytäpelien harrastamista ja pelikulttuuria, ydintoimintana roolipelit. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen ja harrastuksesta kiinnostuneille tiedotustilaisuuksia, kokouksia, juhlia, näytöksiä, pelejä ja muuta vastaavaa toimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää arpajaisia sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3§ Jäsenet
Yhdistyksen vuosijäseneksi voi liittyä jokainen täysi-ikäinen yliopistossa opiskeleva tai muu henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Ainaisjäseneksi voi liittyä jokainen täysi-ikäinen henkilö, joka maksaa hallituksen määräämän kertaluontoisen ainaisjäsenmaksun. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu
Vuosijäseniltä perittävän liittymismaksun, vuotuisen jäsenmaksun ja ainaisjäsenyyden maksun suuruudesta päättää yhdistyksen hallitus.

6§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljästä viiteen varsinaista hallituksen jäsentä. Tämän lisäksi hallituksessa voi olla varajäseniä korkeintaan kolme kappaletta. Hallitus pitää järjestäytymiskokouksen kahden viikon kuluessa toimikautensa alkamisesta. Hallituksen toimikausi on sama kuin yhdistyksen tilikausi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen varsinaisista jäsenistä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta jos kaikki hallituksen jäsenet siihen suostuvat. Mikäli hallituksen varsinainen jäsen ei pääse paikalle, hänen paikkansa ottaa varajäsen. Hallituksen kokouksissa ainoastaan hallituksen varsinaisilla jäsenillä on
äänivalta. Mikäli hallituksen varsinaisen jäsenen korvaa varajäsen, saa tämä poissaolevan varsinaisen jäsenen äänivallan. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8§ Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on 1.1.-31.12. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä heinä joulukuussa ja kevätkokous tammi-kesäkuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella vuosi- ja ainaisjäsenellä yksi ääni. Kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta, mutta tällöin on ilmoitettava kaksi päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksen mielipiteeksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse ja yhdistyksen ilmoitustaululla.

11§ Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Syyskokous
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi toiminnantarkastaja sekä hänelle varatoiminnantarkastaja
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.